Algemene Voorwaarden

Hier vindt u een .pdf versie: WebFully Algemene Voorwaarden PDF

Hieronder vindt de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden alhier weergegeven bevatten zestien (16) artikelen.
Voor de leesbaarheid hebben wij alle artikelen onderverdeeld in aparte velden, elk artikel bestrijkt een (1) veld.

Algemene Voorwaarden WebFully

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van WebFully en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen WebFully en u. Deze algemene voorwaarden omschrijven de juridische basis. Deze algemene voorwaarden zijn leidend. WebFully is het bedrijf WebFully V.O.F., gevestigd in Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73317284.

De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 3 januari 2019.

Artikel 1. De overeenkomst

1. Als u een bestelling op een van de websites van WebFully (de websites waarvan WebFully domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) WebFully.nl en WebFully.eu) hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van WebFully, dan is tussen WebFully en u een overeenkomst tot stand gekomen.

2. Voor domeinregistraties sluit u met WebFully altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.

3. Voor (niet gratis) SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd.

4. Voor standaard webhosting geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd. Er wordt een betaling vooraf voor een (1) jaar verlangd.

5. Voor redundante webhosting geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd. Er wordt een betaling vooraf voor een (1) jaar verlangd.

6. Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd. Er kan tijdens het bestelproces een betaling vooraf voor een (1) jaar worden verlangd.

7. WebFully verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. WebFully geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.

8. Door WebFully genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 2. Diensten

1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke WebFully aan u levert, omdat u daar met WebFully een overeenkomst voor hebt gesloten.

2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden of op de website van de derde(n), het is uw verantwoordelijkheid om dat te onderzoeken en te raadplegen.

3. U verleent WebFully een volmacht om namens u eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste dienst.

4. WebFully verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst, inclusief toekomstige updates.

Artikel 3. Account

1. Uw account geeft u toegang tot een gebruikersinterface van WebFully waarmee u (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren en configureren.

2. Via onze websites kunt u het account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.

3. We bieden een digitale portemonnee. Via uw account heeft u toegang tot uw digitale portemonnee. In uw digitale portemonnee plaats u tegoeden, waarmee u diensten van WebFully kunt kopen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het tegoed. Als u een tekort hebt, is het mogelijk dat WebFully de overeenkomst niet verlengt en de overeenkomst(en) opschort en dienst(en) opheft. WebFully zal haar best doen u hier tijdig voor te waarschuwen en kan er tevens voor kiezen om de normale betalingsregeling toe te passen.

4. Indien de gebruikersinterface van WebFully niet operationeel of bereikbaar is, zal alle communicatie via e-mail verlopen.

Artikel 4. Uw verplichtingen

1. U moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan WebFully worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan WebFully aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan u weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst.

2. U bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al uw gegevens binnen uw account.

3. Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak u daar onmiddellijk melding van bij WebFully, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

4. Iedere actie die via uw account plaatsvindt, valt onder uw verantwoordelijkheid en komt voor uw risico.

5. U moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan WebFully doorgeven.

6. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst.

7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als u de door jou afgenomen diensten doorverkoopt, ben u verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst. Tevens bent u verplicht om via e-mail aan WebFully door te geven dat de afgenomen diensten doorverkocht zijn en aan wie.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. Voor zakelijke klanten zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) programmeer- en typefouten.

2. WebFully heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat u verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.

3. Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren u dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag u de overeenkomst opzeggen via het controlepaneel (CP) of via e-mail. De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:

  a. inflatie;
  b. een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;
  c. een prijsverhoging door onze leverancier(s);
  d. een op WebFully rustende verplichting ingevolge de wet.

4. WebFully zal:

  I. eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen tenzij anders is overeengekomen tijdens het bestelproces;
  II. alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen. De betaaltermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum.
  I. Als een automatische afschrijving onverhoopt mislukt, versturen wij altijd een bericht.
  Daarnaast versturen wij algemene betalingsherinneringen als een factuur te lang open blijft staan. II. Wanneer een factuur (zes) 6 weken onbetaald is gebleven, wordt deze definitief als achterstallig gezien. Wij versturen dan altijd een aanmaning, die u per post ontvangt als u woonachtig bent in Nederland. Vanaf dit moment kan er geen automatische afschrijving meer plaatsvinden en is de factuur alleen nog in uw controlepaneel of door middel van een handmatige overboeking te voldoen.
  III. Wanneer de factuur nog veertien (14) kalenderdagen onbetaald blijft, worden de niet- betaalde diensten geblokkeerd en versturen wij een tweede aanmaning per e-mail. Hierbij worden incassokosten gefactureerd bovenop de openstaande kosten voor uw diensten.
  IV. Als ook aan de tweede aanmaning geen gehoor wordt gegeven, worden na veertien (14) kalenderdagen alle afgenomen diensten in uw naam/account geblokkeerd en ontvangt u een laatste aanmaning per e-mail. Er worden hierbij nogmaals incassokosten gefactureerd.
  V. Als we ook naar aanleiding van deze laatste aanmaning geen betaling ontvangen, zijn wij na nog eens zeven (7) dagen genoodzaakt de openstaande vordering inclusief wettelijke rente over te dragen aan een incassobureau voor verdere afhandeling. De incassokosten ben u vanaf dat moment verschuldigd aan het incassobureau. Tevens worden u betaalde diensten niet meer verlengd en uw gratis diensten per direct opgezegd. We kunnen u dan geen nieuwe diensten meer leveren. Alle verdere communicatie over de vordering verloopt vanaf dan ook via het incassobureau. U heeft geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is niet van toepassing als u een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

2. Als consument kunt u de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. U bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.

3. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met uw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. U doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.

4. U kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan WebFully, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan WebFully bekend te maken dat u van de koop afziet. WebFully bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra WebFully de overeenkomst is nagekomen.

6. Als u al (deels) betaald hebt, zal WebFully dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet WebFully op dezelfde wijze als waarop u de bestelling hebt betaald.

Artikel 7. Webhosting, VPS, colocatie en eigen server

1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door WebFully. U heeft als u webhosting of VPS afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.

2. WebFully heeft het recht om andere hardware aan u toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden.

3. Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur tenzij anders aangeven tijdens het bestelproces. U zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat u de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van WebFully ontstaat.

4. Indien beschikbaar kunt u op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via uw account of via e-mail. WebFully doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met WebFully aan te gaan, conform de regels over opzegging. WebFully spant zich er in dat geval voor in om uw gegevens intern over te zetten.

5. In het geval van colocatie stelt WebFully slechts een serverruimte, netwerk- en stroomvoorzieningen ter beschikking. U zorgt zelf voor de hardware en een adequate verzekering daarvan. U garandeert dat de hardware geen schade zal toebrengen aan de (onderdelen van de) serverruimte. U installeert en onderhoudt alle benodigde software zelf. Daarvoor verleent WebFully u in overleg toegang tot betreffende serverruimte. Het is absoluut niet toegestaan om een Windows besturingssysteem te installeren in welke vorm dan ook (direct op de hardware zelf of bijvoorbeeld in een virtuele machine (VM)) tenzij anders overeengekomen tijdens het bestelproces.

6. WebFully heeft in het geval van colocatie het recht om een andere serverruimte aan u toe te wijzen als deze in alle redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke serverruimte golden. Wij zullen hierover altijd eerst contact met u opnemen. De verhuizing verzorgt u zelf en de eventuele kosten (bijvoorbeeld tijd) die u hiervoor moet maken, zijn voor uw rekening. WebFully geeft u een redelijke termijn waarbinnen de verhuizing dient plaats te vinden. Na het verstrijken van deze termijn zal WebFully de verhuizing zelf uitvoeren, maar hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

7. WebFully heeft in het geval van colocatie het recht om de hardware te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. WebFully zal altijd haar best doen om dit vooraf te melden of te overleggen en zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat diensten tijdig worden gemigreerd naar andere platformen.

8. In het geval van excessief gebruik van stroom (in geval van colocatie), internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan WebFully kosten in rekening brengen. In het geval u regelmatig de vastgestelde limieten overschrijdt, of indien WebFully dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan WebFully uw abonnement upgraden. WebFully zal u hierover van tevoren informeren.

9. In het geval van een eigen server stelt WebFully slechts een (gehuurde) server, serverruimte, netwerk- en stroomvoorzieningen ter beschikking. WebFully zorgt zelf voor de (gehuurde) hardware en een adequate verzekering daarvan. WebFully installeert en onderhoudt alle benodigde software zelf. Toegang tot de betreffende serverruimte door u is niet mogelijk in geval van een gehuurde server. Het is absoluut niet toegestaan om een Windows besturingssysteem te installeren in welke vorm dan ook (direct op de hardware zelf of bijvoorbeeld in een virtuele machine (VM)) tenzij er overeengekomen is tijdens het bestelproces dat u de (gehuurde) server zelf installeert of beheert.

10. WebFully heeft in het geval van een eigen server het recht om een andere serverruimte toe te wijzen als deze in alle redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke serverruimte golden. Wij zullen hierover altijd eerst contact met u opnemen. De verhuizing verzorgt WebFully en de eventuele kosten (bijvoorbeeld tijd) die u hiervoor moet maken, zijn voor uw rekening. WebFully geeft u een redelijke termijn waarbinnen de verhuizing plaats zal vinden. Na het verstrijken van deze termijn zal WebFully de verhuizing uitvoeren, maar hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

11. WebFully heeft in het geval van een eigen server het recht om de hardware te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. WebFully zal altijd haar best doen om dit vooraf te melden of te overleggen en zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat diensten tijdig worden gemigreerd naar andere platformen.

12. In het geval van excessief gebruik van stroom (in geval van een eigen server), internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan WebFully kosten in rekening brengen. In het geval u regelmatig de vastgestelde limieten overschrijdt, of indien WebFully dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan WebFully uw abonnement upgraden. WebFully zal u hierover van tevoren informeren.

Artikel 8. Domeinnamen

1. WebFully kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. WebFully is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal WebFully een bevestigingse-mail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is.

2. Als binnen uw account of via e-mail wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen handmatig of geautomatiseerd gecommuniceerd met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen uw account via het controlepaneel of via e-mail.

3. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan WebFully kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Regelgevende instanties

1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSL- certificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, bent u aan de voorwaarden van deze instanties gehouden.

2. Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. WebFully vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol.

3. Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij uw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op de websites van het overkoepelende register.

4. Toegekende IP-adressen blijven in beheer van WebFully en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd.

5. Het SSL-certificaat kan door WebFully of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als u de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. U ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

Artikel 10. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

1. WebFully zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door u opgeslagen data maken. Op verzoek zal WebFully deze back-ups aan u beschikbaar stellen. WebFully kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze diensten gelden verschillende back- uptermijnen. Deze termijnen worden duidelijk op onze website vermeld bij elk hostingpakket. Bent u niet expliciet met WebFully overeengekomen dat WebFully deze back-ups voor u (beschikbaar) maakt? Dan zijn er geen back-ups beschikbaar.

2. Back-ups van webhosting en e-mailhosting mogen door WebFully na veertien (14) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd. Voor VPS geldt een termijn van drie (3) kalenderdagen. Houd hier rekening mee als u de dienst beëindigd, of als WebFully u informeert dat WebFully de dienst beëindigt.

3. WebFully doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. WebFully neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. WebFully biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in de overeenkomst.

4. WebFully heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. WebFully zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. WebFully probeert u op tijd op de hoogte te stellen hiervan. WebFully is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11. Gedragsregels en notice-and-takedown

1. U mag zelf bepalen wat u met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat u (of uw klant) het netwerk van WebFully in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan WebFully of de rechter besluiten om uw dienst (tijdelijk) op te schorten.

2. U garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wetgeving of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

  a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  c. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
  d. elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden;
  e. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie.

3. Als naar het oordeel van WebFully hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van WebFully of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft WebFully het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden.

4. Als een derde WebFully wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door u, brengt WebFully u daar zo snel mogelijk van op de hoogte. WebFully vraagt u daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna WebFully besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal WebFully direct ingrijpen.

5. WebFully heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van WebFully. WebFully zorgt dat u hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent.

6. WebFully mag uw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. WebFully doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan.

7. WebFully streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn.

2. WebFully is tegenover u slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade); b. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen; c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld.

3. De aansprakelijkheid van WebFully wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als u WebFully binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en WebFully ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebFully in staat is adequaat te reageren.

4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgekeerd, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van WebFully in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die u onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan WebFully hebt betaald voor de betreffende dienst (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 1.000,- op jaarbasis.

5. De toepassing van art. 6:271 BW is voor u uitgesloten als u met ons handelt als zakelijke klant.

6. U vrijwaart WebFully voor alle aanspraken van derden (waaronder van uw klanten), en stelt WebFully hiervoor volledig schadeloos.

7. WebFully kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan WebFully niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van WebFully, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. WebFully is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

2. De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij WebFully of diens licentiegevers.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op uw data of andere door u aangeleverde materialen blijven berusten bij u. U vrijwaart WebFully voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo een (intellectueel eigendoms)recht.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u WebFully verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen en WebFully geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.

2. WebFully heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van WebFully. Deze klanten van WebFully zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. WebFully stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en WebFully opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of u persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dient u een verwerkersovereenkomst aanvullend met WebFully aan te gaan. Wanneer u verzuimt om een verwerkersovereenkomst met WebFully te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor uw verantwoordelijkheid.

3. U staat ervoor in dat u alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zult verwerken in en met behulp van onze dienst(en). U garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 15. Einde van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) tussentijds worden opgezegd, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.

2. Als consument hebt u de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Indien u de overeenkomst tussentijds wil opzeggen worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.

3. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via het controlepaneel binnen uw account of via e-mail.

4. WebFully is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als:

  a. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat WebFully u een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;
  b. na het sluiten van de overeenkomst WebFully ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen uit de overeenkomst niet zult nakomen;
  c. u verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. u overlijdt;
  e. surseance van betaling voor u wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;
  f. omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WebFully kan worden gevergd.

5. Als WebFully de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die u met WebFully sluit, onmiddellijk opeisbaar.

6. Als WebFully de dienst opschort, behoudt WebFully alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.

7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of beschikbare back-ups. WebFully heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor u zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken.

8. WebFully zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als u aan u verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op uw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: I. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken; II. geaccordeerde (digitale) offerte of bestelling via de website; III. beschikbaarheidsregeling; IV. algemene voorwaarden.

4. WebFully mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in uw voordeel kunnen direct in werking treden.

5. Als u het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun u de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.

6. WebFully mag de overeenkomst met u gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als u een consument bent, heb u de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen.

7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin WebFully gevestigd is, met dien verstande dat WebFully gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

De logfiles en administratie van WebFully leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van WebFully, behoudens door u te leveren tegenbewijs.